images

Thu Trang

Công ty Công Nghệ CCTV rất uy tín, khi bên mình báo lỗi, công ty cử người xuống và khắc phục ngay trong ngày hôm đó, tôi rất hài lòng